Polityka Prywatności

Polityka prywatności z dnia 23 lutego 2020 r.

Zawartość i cele polityki prywatności

 • Polityka prywatności określa zasady przetwarzania
  danych osobowych użytkowników serwisu internetowego 
  https://wielkopolska.przemyslprzyszlosci.gov.pl/
  (zwanego dalej „Serwisem”).
 • Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu
  ochrony przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Serwisu
  danych, odpowiadającego normom wynikającym z Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”.
 • Pragniemy wskazać, że w Serwisie mogą zostać umieszczone linki do
  zewnętrznych serwisów internetowych. Nie ponosimy odpowiedzial-
  ności za bezpieczeństwo danych, które przekazują Państwo serwisom
  zewnętrznym. Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów interneto-
  wych, zalecamy Państwu zapoznanie się z ich politykami prywatności.

Informacje o administratorze danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja
  PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI z siedzibą w Radomiu,
  ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom, wpisana do
  Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych,
  fundacji, ZOZ pod numerem KRS: 0000784300 NIP 7962990469.
 • Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie
  pod adresem: KONTAKT@FPPP.GOV. PL.
 • Podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, ale
  konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Zasady pozyskiwania danych osobowych oraz innych informacji

 • Podanie w Serwisie danych osobowych oraz innych informacji jest dobrowolne.
 • Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych osobowych.
 • Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie możliwe jedynie po udostępnieniu przez Państwa informacji koniecznych do prawidłowego działania danej usługi. W takiej sytuacji, brak podania przez Państwa niezbędnych informacji, uniemożliwi korzystanie z usługi.
 • W Serwisie istnieje możliwość udostępnienia następujących danych: adres e-mail.

Sposób wykorzystywania przetwarzanych danych osobowych

 • Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.
 • Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu:
  • Skontaktowania się z Państwem (realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu internetowego).
  • Wykazania, że weszliśmy w posiadanie Państwa adresu poczty elektronicznej (e-mail) zgodnie z prawem. Z tego powodu zbieramy i przechowujemy informacje na temat tego, kiedy (datę i godzinę), skąd (adres IP urządzenia) i jaki adres poczty elektronicznej (e-mail) został nam udostępniony (wypełniając obowiązki prawne).

Wykorzystywanie plików cookies

 • W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies, które system teleinformatyczny zapisuje na urządzeniu użytkownika (telefonie, tablecie lub komputerze, z którego użytkownik łączy się z Serwisem).
 • Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.
 • Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. W pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa zezwolenia na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies, niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, prosimy o zablokowanie w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, możliwości przechowywania cookies przez nasz Serwis. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie napotykać na liczne utrudnienia, a w niektórych sytuacjach może stać się zupełnie niemożliwe.
 • Mogą Państwo w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 • Nasz Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • Ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu internetowego;
  • Zapewnienia prawidłowego i sprawnego działania portalu.
  • Zabezpieczenia użytkowników Serwisu przed atakami typu CSRF;
  • Rozróżnienia użytkowników serwisu od botów;
  • Rozpoznania państwa lokalizacji na potrzeby korzystania z serwisu youtube.pl;
  • W celach statystycznych.

Pozostałe formy przetwarzania danych osobowych

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom współpracującym z nami takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej, w tym usług hostingowych.
 • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny, liczony od dnia ich udostępnienia do chwili jej wycofania, chyba że wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu jego rozstrzygnięcia.

Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

 • Przysługują Państwu prawa:
  a) dostępu do danych;
  b) niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  c) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich przetwarzania);
  d) prawo do przeniesienia danych osobowych - w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;
  f) prawo do usunięcia - w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO [usługi oferowane bezpośrednio dziecku];
  g) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w Polityce prywatności

Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub zmieniane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy cyklicznie odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.

Chcesz wziąć udział w programie?

Napisz do nas!

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej oraz ułatwienia Państwu korzystania z naszego serwisu. Pozwala to m.in. na zapamiętanie czy już informowaliśmy Państwa o stosowaniu w Serwisie plików cookies. Zarządzać plikami cookies mogą Państwo z poziomu wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.

Więcej informacji